0 k porovnání

Získání nemovitosti mimořádným vydržením. Po jaké době může být nemovitost vaše?

13.6.2019 - Legislativní novinka, která platí od 1. ledna letošního roku, umožňuje mimořádně vydržet vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku. Mimořádné vydržení znamená, že nemovitost lze získat do vlastnictví pouze na základě jejich dlouhodobého užívání. To je stanoveno na 20 let.

Vydržení vlastnického práva se může týkat například chybně oplocených pozemků, kde plot leží jinde než hranice zapsaná v katastru nemovitostí a pozemek tak ve skutečnosti využívá někdo jiný než jeho vlastník. Situace, v nichž se používá institut vydržení vlastnictví, jsou často důsledkem chyby při změně vlastnictví, nepřesně sepsanou starou smlouvou nebo zápisu do katastru před desítkami let.

Řádné vydržení
To bylo možné i v minulosti. Platí pro něj, že držitel musí mít pro držení nemovitosti právní podklad, například smlouvu. V této situaci se můžete ocitnout, například když zdědíte zemědělský pozemek. U polí nebývá hranice přesně vytyčená geodetickými body. Hospodáři se většinou řídí hranicí přírodní. Přírodní hranice však nemusí odpovídat zapsané hranici, a vy tak ve skutečnosti obhospodařujete i část sousedova pozemku. Ovšem v dobré víře, že patří vám. Když na poli hospodaříte více než 10 let, vydrželi jste vlastnické právo i k té části, která ve skutečnosti není vaše. A můžete požádat o změnu zápisu v katastru nemovitostí.

Mimořádné vydržení
U mimořádného vydržení není nutné prokazovat právní podklad. Vydržitel však nesmí sledovat nepoctivý úmysl. Například jste v devadesátých letech koupili pozemek a ve smlouvě bylo napsáno "se všemi součástmi a příslušenstvím". Na pozemku byla postavena chata. V té době ještě nebyla v platnosti právní zásada "povrch ustupuje pozemku", na jejímž základě se stavby pevně spojené se zemí stávají součástí pozemku. Takže do katastru jste byli zapsáni jako vlastníci pozemku, ale ne stavby na ní stojící. Nicméně jste chatu užívali, protože jste měli za to, že jste ji nabyli zároveň s pozemkem. A také jste od ní od předchozího majitele dostali klíče. Pokud od té doby uplynulo 20 let, získali jste mimořádným vydržením vlastnické právo k této stavbě.

Jak postupovat, když chcete uplatnit mimořádné vydržení
Jste-li vlastníkem nemovité věci, kde není přesně vymezená hranice, měli byste v prvé řadě ověřit situaci v katastru nemovitostí. Pokud zápis v katastru odpovídá skutečnosti, kopíruje hranice, které vy i vaši sousedé ctíte, je vše v pořádku. Pokud však hranice pozemku není jednoznačná, nechte si ji vytyčit geodetem. Zkontrolujte si také případně uzavřené staré kupní smlouvy či záznamy o dědickém řízení. Jste-li v pozici vydržitele, je třeba podat žádost k soudu na určení vlastnického práva řádným či mimořádným vydržením. Jestliže se nepodaří protistraně, jejíž pozemek či stavbu užíváte, prokázat váš nepoctivý úmysl, soud určí, že jste vlastníkem stavby.

Institut mimořádného vydržení tak řeší situace, kdy se někdo po dlouhou dobu, často od nepaměti, chová jako vlastník, ale není schopen doložit právní důvod, na jehož základě se domnívá, že má k příslušné nemovitosti vlastnické právo.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: email: phone: