0 k porovnání

Vláda prodloužila lhůtu pro podání přiznání k dani z nemovitosti

7.1.2021 - Jestliže jste v minulém roce získali nemovitost – ať již koupí, darem nebo děděním, je třeba se do konce března přihlásit speciálním daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Zákonem stanovený termín 31. ledna byl dnes Vládou ČR posunut o dva měsíce, a to do 31. března 2021.

Daň z nemovitosti se platí každoročně a platí ji každý, kdo vlastní jakoukoli nemovitost – byt, dům, pozemek, pole, zahradu. Neplatí se pouze za pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a pozemky určené pro obranu České republiky.

Kdo musí podat daňové přiznání
Musí to být všichni, kteří zakoupili v předcházejícím roce nemovitost. Dále každý, kdo svoji nemovitost výrazněji změnil, a tím zvětšil výměru nemovitosti například přestavbou, přístavbou a podobně. Také je třeba podat nové daňové přiznání, pokud došlo ke změně typu pozemku. Například se z orné půdy stal stavební pozemek apod. Nové daňové přiznání musí podat i ti poplatníci, kteří v rámci jednoho kraje prodali nemovitost, ale další nemovité věci v daném kraji stále vlastní.

Pokud jste se stali spoluvlastníky nemovité věci, stačí, aby přiznání k dani podal jeden ze spoluvlastníků jako zástupce za všechny. Pokud se spoluvlastníci nedohodnou, musí podat každý daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl.

Také ti, kteří nemovitost v uplynulém roce prodali, musí splnit svou povinnost a oznámit příslušnému úřadu finanční správy, že jim převodem nemovitosti zanikla povinnost daň platit.

Rozhodný den pro podání daňového přiznání a vznik poplatníka
Rozhodným dnem pro vznik povinnosti platit daňové přiznání je ten, kdy byl podán návrh na vklad na katastrální úřad. K tomuto datu je nový vlastník zapsán do katastru. Pokud byl tedy podán návrh na vklad v předcházejícím roce a v tomtéž roce byl nový vlastník zapsán, je třeba daňové přiznání podat do 31. ledna následujícího roku. Ovšem vyjma roku letošního, kdy byl termín posunut na 31. března 2021.

Pokud byl zápis proveden až v novém roce, je lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad vlastnického práva zapsán. Jestliže tedy oznámení o vkladu přijde třeba 30. ledna, lhůta pro podání daňového přiznání je 30. duben.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Proto nezáleží na tom, kdy byla v průběhu roku nemovitost nabyta do vlastnictví. Nový vlastník se stává daňovým poplatníkem s počátkem nového kalendářního roku.

Jak a komu se daňové přiznání podává
Na přiznání k dani z nemovitosti existuje příslušný formulář, který je možné vyplnit buď on-line na stránkách finanční správy, nebo si jej stáhnout ve formátu PDF. Ten lze doručit osobně, poštou nebo elektronicky. Pokud má poplatník datovou schránku, je povinen doručit přiznání touto formou.

Pro oznámení zániku povinnosti platit daň žádný formulář neexistuje. Stačí to oznámit dopisem.

Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, v jehož kraji nemovitost leží. Pokud vlastníte více nemovitostí v jednom kraji, finanční úřad vyměří celkovou daň. Vlastníci, kteří získali během uplynulého roku nemovitosti v různých krajích, musí podat přiznání k dani z nemovitosti v každém kraji samostatně.

Jak a kdy daň zaplatit
Daň se neplatí spolu s podáním daňového přiznání. V případě, že jste podali daň osobně nebo poštou, počkejte, až vám přijde složenka, na níž bude přesná částka vyměřená finančním úřadem. Pokud jste použili elektronický formulář, daň se vypočítá automaticky po zadání příslušných údajů. I tak přijde od finančního úřadu složenka, a to nejpozději 25. května.

Nepřesáhne-li roční daň částku 5000 Kč, je splatná najednou do 31. května. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Také je však možné při vyšší částce platbu rozložit do dvou splátek. První je splatná do konce května, druhá pak do 30. listopadu.

V následujících letech již daňové přiznání nebudete podávat, ale pouze vyčkáte na výzvu finančního úřadu (resp. dodání složenky) pro úhradu daně.

V letošním roce finanční správa doporučuje, aby poplatníci s ohledem na složitou epidemiologickou situaci omezili osobní kontakt se správcem daně a využili především elektronickou formu podání. V případě konkrétních dotazů a problémů s vyplněním daňového přiznání jsou také zřízeny nové infolinky.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: fname: