0 k porovnání

Rodinné domy již třetí rok bez kolaudace

21.2.2020 - Od 1. 1. 2018 platí novela stavebního zákona, která změnila postupy při stavebním řízení. A to včetně dokončení stavby, kdy již není třeba ve většině případů povolení k užívání stavby. Neboli, lidově řečeno, kolaudace. Platí to pro všechny rodinné domy?

Kdo a kdy vyžaduje kolaudaci
Mnoho stavebních objektů se tedy od ledna 2018 již nemusí kolaudovat. Jsou to především rodinné domy, ale ne všechny. Běžný rodinný dům nepodléhá kolaudačnímu řízení, pokud je stavbou pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Kolaudace není třeba ani pro další stavby, tzv. ostatní, například garáže, altánky, bazény, zásobníky na vodu. Takové stavby je možné začít užívat ihned po dokončení.

Kolaudačnímu souhlasu však podléhají rodinné domy v případech, kdy vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit. Jsou to především developerské projekty a nájemní rodinné domy. Dalšími jsou takové, které obsahují zařízení nebo technologie, které k ověření funkčnosti a vlastností vyžadují provedení zkušebního provozu, a rodinné domy, které jsou kulturní památkou. Kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí i nadále podléhají všechny stavby veřejné infrastruktury a přestavby kulturních památek, aniž by to byl zároveň rodinný dům. 
    
Kontrolní prohlídka
Úkolem stavebního úřadu je chránit veřejný zájem. A tak i stavby, které nebudou kolaudovány, mohou být stavebním úřadem zkontrolovány, zda se při jejich realizaci postupuje předepsaným způsobem. Zvláště zda je stavba prováděna v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu nebo podle ohlášení, zda neohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobuje jiné škody či ztráty. Kontroluje se samozřejmě také, zda stavba bude po dokončení sloužit účelu, pro který je realizována. Možnost kontrolní prohlídky je zakotvena v ustanovení § 133 a 134 stavebního zákona.

Kolaudační souhlas
Pro stavby, které nejsou podle zákona osvobozeny od kolaudace, vydává stavební úřad kolaudační souhlas. Pro jeho vydání je kontrolní prohlídka povinná. Nemusí se provádět, pokud stavebník dodá odborný posudek (certifikát) autorizovaného inspektora. Také se neprovádí u jednodušších podzemních staveb technické infrastruktury (např. různá podzemní vedení).  

Pokud stavební úřad při prohlídce neshledá žádné nedostatky, vydá do 15 dnů od provedení prohlídky kolaudační souhlas.

Jak stavbu zaevidovat
Rodinný dům, který se nekolauduje, může být tedy okamžitě po dokončení stavby užíván. Je však třeba získat pro něj číslo popisné, a také jej zanést jako novou stavbu do katastru nemovitostí. 

Nejprve stavebník požádá příslušný obecní úřad (většinou prostřednictvím stavebního odboru) o přidělení čísla popisného, event. čísla evidenčního. K tomu je určen formulář Žádost o přidělení čísla, vydaný ministerstvem pro místní rozvoj. Žádost je třeba doplnit o přílohy, a to geometrický plán a prohlášení stavebníka, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením (příp. údaji uvedenými v ohlášení) a ověřenou projektovou dokumentací. 

Pro zápis nového domu do katastru nemovitostí je třeba vyplnit formulář Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba. Ten lze získat webu Státní správy zeměměřičství a katastru v části Formuláře. Dále je třeba dodat geometrický plán, sdělení o dokončení stavby a rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného. Všechny dokumenty je třeba doručit v originále nebo úředně ověřených kopích na příslušný katastrální úřad.

I když tedy kolaudace u většiny rodinných dómů není třeba, stále je stavebník povinen dodržovat při provádění stavby všechny zákonné podmínky. 

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: fname: phone: