0 k porovnání

Poučení spotřebitele 

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)
(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany společnosti: CERET Reality s.r.o.,
IČO: 28670591, se sídlem: Volyňských Čechů 837, Žatec, 438 01
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v odd. C, vl. 26151
tel.: 725 814 666, e-mail: reality@ceret.cz, www.ceret.cz
(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,
kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem
(dále jen jako „Zájemce“)

1. S osobními údaji Zájemce je nakládáno dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) více v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

2. Zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies.

​​​​​​​3. Dle zákona č. 253/208 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), v platném znění,  jsou povinnou osobou mimo jiné, obchodníci s nemovitostmi. Do této skupiny patří všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou oprávněny k obchodování s nemovitostmi. Do skupiny obchodníků s nemovitostmi tedy patří zejména realitní kanceláře a developeři.

Na plnění AML povinností nemá žádný vliv fakt, zda jsou obchody s nemovitostmi vypořádávány pouze bezhotovostně nebo zda je jednou ze smluvních stran úvěrová instituce.

4. Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti s Dohodou o zprostředkování, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

  • dohoda o zprostředkování realitních služeb spadá pod režim OZ;
  • předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování – poskytnutí realitních služeb;
  • předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou v Dohodě o zprostředkování (tj. za tzv. doporučenou cenu);
  • dohoda o zprostředkování se uzavírá na dobu určitou ujednanou mezi Zájemcem a zprostředkovatelem -  s možností automatického prodloužení;
  • cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní (sjednanou) částku nebo procento ze skutečné ceny, která bude uvedena v dohodě;
  • veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
  • práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).    

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

  • máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Dohody o zprostředkování;
  • pro účely uplatnění práva na odstoupení od Dohody o zprostředkování musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této dohody informovat Zprostředkovatele formou jednoznačného prohlášení - např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu.
  • aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Dohody o zprostředkování, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Dohody o zprostředkování před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Dohody o zprostředkování (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení, a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených v Dohodě o zprostředkování. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na skutečnost, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.


5. Nabídky na internetových stránkách www.ceret.cz mají pouze informativní charakter, nejsou nabídkou ve smyslu § 1731, § 1732 ani § 1733 OZ. Z uveřejněné nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

V Žatci, dne 1.5.2018

Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*