0 k porovnání

Nadpis sekce úroveň h1

1.6.2020 - Novely občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, které se týkají zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev, budou účinné již od 1. července 2020.

Nájem nemovité věci za účelem bydlení
Ve smlouvách o pronájmu bytu bude nyní možné sjednat povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za porušení povinností nájemce. Pronajímatel tak získá další nástroj, jak chránit svůj majetek.

Ovšem každá sjednaná povinnost nájemce platit smluvní pokutu snižuje maximální možnou výši jistoty skládané na začátku nájmu (tj. kauce). Součet všech smluvních pokut vzniklých za dobu nájmu a jistoty totiž nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájemného. Je tedy na pronajímateli, zda si raději sjedná maximální možnou jistotu a nesjedná smluvní pokuty, nebo raději zvolí institut smluvních pokut.

Změny pro SVJ a vlastníky
Podle novely nebude pro změnu prohlášení vyžadován souhlas většiny vlastníků jednotek a zároveň písemný souhlas každého vlastníka, kterého se změna dotkne. Nově bude dostačovat souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek.

Mění se práva a povinnosti vlastníka jednotky. Nově se zákonem stanoví oznamovací povinnost vlastníka jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku v případě plánovaných stavebních úprav uvnitř bytu. To zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Mohou to být například i drobné opravy, jako nové omítky stěn, obklady, podlahy, dlažba, renovace elektrických či vodovodních rozvodů, opravy oken, dveří, včetně jejich nátěrů.

V případě prodeje (převodu) jednotky na nového majitele se upravil také přechod dluhů na nového vlastníka. Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzení, jaké má dluhy, popřípadě že žádné dluhy na jednotce nejsou. Potvrzení může kupujícímu také se souhlasem stávajícího vlastníka vydat přímo správce domu. Do současné doby se dluhy nevztahovaly na platby záloh na služby spojené s užíváním bytu. Nyní budou případné dlužné zálohy do dluhů zahrnovány. Ovšem jak bude následně probíhat roční vyúčtování, dá zřejmě budoucí praxe.

Krátkodobí ubytovatelé mají povinnosti
Další novinka se dotkne vlastníků bytových jednotek, kteří provozují krátkodobé ubytování turistům na základě různých rezervačních webových serverů, např. Airbnb. Vlastník bytu bude mít od 1. 7. 2020 povinnost oznámit takové podnikání správci domu. Neboť, jak je definováno, musí vlastník oznámit jakékoli podnikání nebo činnost, která může dlouhodobě vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Což v případě ubytovacích služeb, kdy se v domě často pohybuje větší počet cizích osob, zcela jistě je.

S tím souvisí i povinnost hlásit počet osob v bytové jednotce. Dosud byl pro rozúčtování služeb rozhodující počet osob, které se v bytě zdržovaly déle než dva měsíce. Tak docházelo k tomu, že vlastník měl v bytě nahlášenou jednu osobu, ačkoli se mu tam na základě krátkodobého ubytování střídaly průběžně dvě i čtyři osoby. Nově by měl počet hlášených osob odpovídat tomu, kolik osob v daný čas bytovou jednotku využívá. Je však spíš na dalším výkladu zákona, jak bude vlastník postupovat, když se počet osob v průběhu roku mění.

Zjednodušení pro bytová družstva
V oblasti družstevního bydlení nebudou mít bytová družstva zakotvenou povinnost provozovat webové stránky. Dostačující bude podle novely informační deska ve fyzické podobě. Změna práv a povinností členů bytového družstva, zakotvená ve stanovách, si nyní vyžadovala souhlas všech členů družstva. Po několikaleté praxi se však od této povinnosti upouští, neboť takového souhlasu prakticky nebylo možné dosáhnout. Nově bude o změně stanov rozhodovat členská schůze prostou většinou přítomných členů.

Cílem novelizace je zavést jednodušší a jasnější principy v některých oblastech týkajících se spoluvlastnických vztahů, nájemního bydlení i bytových družstev. Věřme, že tomu tak bude.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: lname: