0 k porovnání

Nové dotační tituly na podporu bydlení na rok 2021 vyhlášeny

1.2.2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, a to pro podprogramy Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Příjem žádostí byl zahájen 15. ledna 2021.

Podprogram Podporované byty
Cílem podpory je vznik bytů pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace, jako jsou věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Tento podprogram zahrnuje dva dotační tituly, a to Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Pečovatelské byty mají prodloužit soběstačnost a nezávislost osob, kterým bude zároveň možné poskytovat terénní služby sociální péče. Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená buď věkem (65+) nebo zdravotním stavem.

V rámci druhého dotačního titulu bude podpořena výstavba bytů v Komunitních domech seniorů tak, aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.

Oprávněnými žadateli jsou obce nebo jejich svazky, kraje, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, obchodní společnosti, družstva, spolky, církve i veřejně prospěšné společnosti.

Dotace může být poskytnuta na novostavbu bytového domu nebo na stavební úpravu, přístavbu či nástavbu, v důsledku které vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení. Výše dotace může být maximálně 600 000 Kč na jeden byt.

Podprogram Bytové domy bez bariér
Podporuje se výstavba osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly. Dále je podporováno vybudování bezbariérového vchodu do bytového domu a do výtahu. Výzva nepodporuje odstranění bariér instalací technických zařízení překonávajících schody (např. šikmá schodišťová plošina).

O dotaci mohou žádat vlastníci či spoluvlastníci bytových domů či společenství vlastníků. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu. Pro výstavbu osobního výtahu je to 800 tis. Kč pro jeden vchod do bytového domu.

Podprogram Technická infrastruktura
Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů. Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace tak, aby bylo možno zasíťovat stavební pozemky a následně na nich postavit rodinné či bytové domy.

O dotaci mohou žádat obce. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek.

Termíny pro žadatele
Žádosti se začaly přijímat 15. ledna a ukončení příjmu žádostí je 9. 4. 2021 ve 12.00 hodin. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků je 31. května 2021. Realizace projektu, na který bude poskytnuta dotace, by měla proběhnout nejpozději do 31. října 2022.

Podrobné informace k podmínkám programu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese MMR.  

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
phone: fullname: fname: