0 k porovnání

Na jaké stavby lze využít dotaci na domovní čistírny vod?

25.5.2020 - Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo koncem roku 2019 výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod.

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustavy domovních čistíren odpadních vod pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce. Dotace je určena zásadně pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod (ČOV).

Výše dotace a její příjemce
O dotaci mohou žádat obce, a to buď pro celé území, nebo pro určitou, prostorově oddělenou část obce. Fakt, že nelze ani výhledově čekat připojení ke stokové síti zakončené ČOV, je třeba doložit odborným posudkem a stanoviskem krajského úřadu.

Řešení by mělo zahrnovat domy, které dosud nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod.

Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce. Pro tyto dotační účely je připraveno 200 mil. Kč. Výše podpory na realizaci může činit 100 – 240 000 Kč na jednu čistírnu. Příjemce dotace musí být zároveň připraven investovat do projektu ze svých prostředků minimálně 20 %.

Na jaké stavby lze dotaci využít
Dotaci lze využít na budovy, která jsou v době podání žádosti zapsány v katastru nemovitostí jako rodinný důmbytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (v případě, že je využívána k trvalému rodinnému bydlení), objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost. V případě, že jde o bytový dům, podpora může být udělena pouze tehdy, pokud bude projekt řešit komplexní likvidaci odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě. Nelze jich připojit pouze část.

Dále se financování týká všech budov, které jsou ve vlastnictví obce. Tedy v tomto případě i těch, které nejsou určeny k trvalému bydlení.

Co vše lze financovat z přidělených prostředků
Především je to nákup zařízení a jeho instalace a zprovoznění. V rámci instalace lze do rozpočtu dotace zahrnout realizaci stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění zařízení. Jedná se především o zemní práce, přívod odpadní vody, odtok vyčištěné odpadní vody do recipientu, opatření pro vsakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV, včetně příslušného jištění a případného samostatného měření, akumulační nádrž na vyčištěnou odpadní vodu. Dotace zahrnuje i monitorovací zařízení a přímo související technologie, proškolení odpovědných osob a další potřebné výdaje, jako například odborné posudky, projektovou dokumentaci či jeho servis po dobu 10 let.

Termíny a podrobné informace
Příjem žádostí bude probíhat od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2021. Projekty, jimž budou finanční prostředky přiděleny, je třeba realizovat nejpozději do konce roku 2024.

Podrobné informace najdete na webových stránkách Národního programu Životního prostředí.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: lname: fname: