0 k porovnání

Jaké jsou hlavní povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby?

13.1.2020 - Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník musí splnit všechny povinnosti a zajistit řádné provedení stavby. Při neplnění by se dopustil přestupku, za který mu může být uložena pokuta dle závažnosti až do výše 2 000 000 Kč.

Kdo je stavebník
Stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení. Je jím také osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem může být také investor a objednatel stavby.

Může to být ale i osoba provádějící stavební záměr, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Povinnosti stavebníka před realizací stavby
Stavebník má povinnosti ve všech fázích stavby. Důraz při stanovení povinností byl kladen zejména na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i na šetrnost k sousedství.

Jednou z prvních povinností stavebníka je zajistit předepsanou dokumentaci. U staveb, které lze provádět svépomocí, je pak další povinností zajistit stavební dozor kvalifikovanou osobou. Jedná-li se o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. autorizovanou osobou.

Před započetím stavby musí stavebník zajistit zejména soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Pokud stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, musí stavebník oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor. Na viditelném místě u vstupu na staveniště je třeba umístit štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Povinnosti v průběhu realizace stavby
Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny. U staveb prováděných svépomocí je povinností stavebníka vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

Stavebník má povinnost ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení těchto prohlídek a má povinnost se jich účastnit.

Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, je nutno okamžitě ohlásit stavebnímu úřadu.

U staveb, které čerpají finance z veřejného rozpočtu, musí stavebník zajistit technický dozor nad prováděním stavby, který musí provádět autorizovaná osoba. Pokud byla projektová dokumentace pro tuto stavbu zpracována autorizovanou osobou, zajistí stavebník také autorský dozor projektanta.

Před ukončením stavby má pak stavebník zejména povinnost zajistit provedení a vyhodnocení všech zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Patří sem zejména revizní zprávy, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti potrubí, zaměření stavby, geometrický plán a další.

Neplnění stanovených povinností může být sankcionováno nemalou částkou. Proto nezbytné dbát na řádné splnění zákonných požadavků, aby se stavebník vyhnul jakýmkoliv zbytečným postihům.
 

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: phone: