0 k porovnání

Etický kodex

 1. Realitní makléř CERET Reality s.r.o. (dále jen „realitní makléř“) jedná vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy, pravidly slušného chování, obchodními zvyklostmi a platným právním řádem České republiky.
 2. Realitní makléř vždy upřednostňuje oprávněné zájmy klientů před zájmy svými, dodržuje termíny jednání, které si s klientem dohodne. V případě závažného důvodu, který si vynutí změnu termínu, se klientovi včas omluví.
 3. Realitní makléř přistupuje ke klientům bez předsudků spojených s jejich rasovou, náboženskou, národnostní, politickou, sexuální či jinou příslušností.
 4. Realitní makléř neužívá nekalých, klamavých a agresivních obchodních praktik.
 5. Realitní makléř informuje klienta o veškerých důležitých skutečnostech, které se týkají daného obchodního případu, zejména pak o všech jemu známých skutečnostech, které mohou ovlivnit zájem či možnost klienta uskutečnit obchod, a to i tehdy, pokud by tak hrozilo, že obchod uskutečněn nebude. Dále informuje průběžně klienta o stavu a průběhu daného obchodního případu, aby tak měl klient přehledný obraz o vývoji obchodního případu a poskytnutých službách.
 6. Realitní makléř podává informace klientovi jasně, přesně a srozumitelnou formou.
 7. Realitní makléř je klientovi k dispozici profesionální radou a pomocí týkající se jeho obchodní způsobilosti. Neposkytuje poradenství v oblastech mimo jeho působnost, takové otázky musí konzultovat s odborníky na danou oblast.
 8. Realitní makléř jednající na základě pověření klienta takové pověření zásadně nepřekračuje, nezneužívá nepříznivé situace klienta, jeho tísně, rozumové slabosti, rozrušení nebo nedostatku informací.
 9. Realitní makléř nečiní klientovi opakovaně nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku.
 10. Realitní makléř spolupracuje na obchodním případu se třetími stranami, pokud je to v zájmu klienta. Respektuje přitom zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 11. Realitní makléř jedná v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Nezlehčuje činnost konkurenčních subjektů. Je-li požádán o názor na konkurenční subjekt, vyjádří ho objektivně, slušným a taktním způsobem.
 12. Realitní makléř zachovává diskrétnost ohledně skutečností, které se dozví při své činnosti. Získané údaje chrání před neoprávněným přístupem třetích osob.
 13. Realitní makléř soustavně dbá na zvyšování svých profesních znalostí a dovedností.
 14. Realitní makléř se svým jednáním, a to i ve svém osobním životě, zasazuje o šíření dobrého jména CERET Reality s.r.o., o zvýšení prestiže profese realitního makléře a obchodování s realitami vůbec.
 15. Tento etický kodex nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.


Máte zájem o naše služby? Napište nám!

*
*
*
email: fullname: phone: lname:
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: lname: