0 k porovnání

Co je třeba k zahájení výstavby rodinného domu

26.9.2019 - Stavba rodinného domu by měla začít u architekta. Poté začne spolupráce s projektanty, kteří návrh zpracují do podoby projektu pro stavební povolení.  Pokud si vyberete typový rodinný dům, tato fáze odpadá. Po případných úpravách projektu dle vašich požadavků lze přejít k žádosti o stavební povolení.

Architekt vtiskne domu vlastní tvář
Podle odborníků je ke vzniku kvalitní stavby nutná úzká spolupráce architekta, investora a dodavatele stavby. K tomu je nutné ještě přiřadit stavebního inženýra a technika, díky nimž dům ožije. V případě individuálního řešení architekt vypracuje celý návrh domu, či alespoň jeho studii a za účasti projektanta pak vznikne projekt.

Co předložit stavebnímu úřadu
V první řadě je třeba doložit vlastnictví pozemku (nejlépe výpis z katastru nemovitostí), a pokud stavebník a majitel pozemku nejsou jedna osoba, opatřit si plnou moc. Dále je nezbytné předložit v 2–3 kopiích projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou (stavební inženýr či architekt). Součástí projektu musí být vyřešení přístupu na pozemek a napojení na inženýrské sítě. Je třeba si také předem ujasnit, kdo vám bude dům stavět.

Obsah dokumentace, kterou je třeba zajistit a předložit stavebnímu úřadu, je uveden v přílohách 499/2006 Sb.. Dokumentace pro stavební povolení a ohlášení musí být zpracována autorizovanou osobou, která ji také musí opatřit autorizačním razítkem. Kromě projektu je třeba k žádosti doložit i další doklady, jako například závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska nebo smlouvy se správci sítí, seznam a adresy účastníků řízení, prohlášení osoby vykonávajícího stavební dozor a další.

Zjednodušený postup
Zvláště u jednodušších staveb je možno využít tzv. zjednodušený postup. Místo územního rozhodnutí je možné zajistit pouze územní souhlas a místo stavebního povolení souhlas provedením ohlášeného stavebního záměru.

Předpoklady pro vydání územního souhlasu stanoví stavební zákon v § 96. Patří tam i rodinný dům, pokud splňuje zároveň podmínky pro ohlášení stavby – tj. dům s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, a to bez ohledu na velikost zastavěné plochy stavby.

Ovšem podmínkou je získání souhlasů třetích osob, a to těch, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním plánovaného rodinného domu přímo dotčeno. Pokud stavebník souhlas nezíská, nelze zjednodušené postupy využít.

Přitom právě ty mohou přinést významnou časovou úsporu. Stavební úřad má povinnost vydat územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení o záměru, pokud jsou splněny všechny náležitosti.

Povinnosti stavebníka svépomocí
Budete-li stavět svépomocí, máte povinnost zajistit stavební dozor autorizovanou osobou. Stavební dozor vám může doporučit architekt nebo projektant. Měla by to být dostatečně fundovaná osoba, díky níž proběhne stavba bez problémů.

Dalšími povinnostmi jsou například ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, šetrnost k sousedství, oznámení stavebnímu úřadu o zahájení stavby, jméno stavbyvedoucího, umožnit provedení kontrolní prohlídky a další.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fullname: fname: