0 k porovnání

Co je možné postavit na zahradě a za jakých podmínek?

Na zahradě lze postavit prakticky vše, od malé kůlny, přes bazén, až po další rodinný domek. Důležité však je dodržet zákonné podmínky, které se na jednotlivé stavby vztahují. Je nutno počítat s tím, že ne všechny stavby lze postavit bez jakéhokoli souhlasu stavebního úřadu. Ani na vlastním pozemku není dovoleno vše.

Mnoho vlastníků si neuvědomuje, že ač je zahrada jejich vlastnictvím, nelze na ní bez povolení postavit cokoli. Jestliže si není vlastník jist, lze jen doporučit, aby s plánovaným záměrem zašel na stavební úřad a informoval se, jaké povinnosti bude muset splnit.

Kdy je a kdy není třeba územní souhlas?

Tuto povinnost stanovuje ve stavebním zákoně § 79 Rozhodnutí o umístění stavby. Pokud pomineme různé reklamní tabule a podobné stavby, které zřejmě na své zahradě stavět nebudete, tak z těch využitelných nepotřebuje územní souhlas pergola do výšky 5 m se zastavěnou plochou do 25 m2 a bazén do 40 m2. Územní souhlas se ale vyžaduje u nepodsklepených staveb do 25 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky, s jedním nadzemním podlažím. Stavba přitom nesmí obsahovat obytné místnosti a sociální zařízení, nemůže sloužit ani pro chov zvířat, k obchodování, podnikání, výrobě a skladování. Tyto parametry se tedy vztahují zejména na kůlny, garáže či podobně. Pokud byste si chtěli postavit chatičku pro ubytování hostů, již budete územní souhlas potřebovat. Územní souhlas je třeba také při zřízení nádrže na vodu do 100 m3.

K územnímu souhlasu je třeba předložit výpis vlastnictví z katastru nemovitostí, katastrální situaci se zákresem záměru, souhlas sousedů s podpisy, zjednodušený projekt stavby, a pokud je zahrada v zahrádkářské kolonii, tak souhlas vlastníka pozemku.

Kdy je třeba stavbu ohlásit a kdy je nutno žádat o povolení?

To, že stavebník bude mít územní souhlas, nebo ho ani nepotřebuje, neznamená, že automaticky přeskočí další fázi, a to je stavební řízení. Pro ohlášení či povolení stavby jsou stanoveny trochu jiné parametry, než pro udělení územního souhlasu.

Stavební povolení ani ohlášení není třeba pro výše uvedené stavby do 25 m2, tedy kůlny či garáže, dále pro některé nepodsklepené stavby pro zemědělství. Tam tedy stačí územní souhlas.

Pokud budete chtít postavit výše uvedenou chatičku pro hosty, nebo altánek větší než 25 m2, bude třeba stavbu stavebnímu úřadu ohlásit. K ohlášení patří totiž mj. stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Jak vidět, do ohlášení se vejde i dnes běžný menší rodinný domek.

Je pro drobnou stavbu třeba kolaudační rozhodnutí?

Po skončení stavby vlastník oznámí stavebnímu úřadu záměr stavbu užívat. Ten může stavbu zkontrolovat, a v případě nedostatků užívání zakázat. Ovšem pokud stavebník dodrží projekt, je tato situace vysoce nepravděpodobná. Pokud jste tedy například na zahradě rodičů postavili nový rodinný domek a dodrželi rozměrové parametry, bude stačit oznámení stavbu užívat. Stavební úřad poté vyzve obec, aby domku přidělila popisné číslo.

Klasická kolaudace se dnes u běžných objektů určených k bydlení neprovádí, nahrazuje ji právě oznámení záměru stavbu užívat. Kolaudují se pouze větší stavby, resp. ty, jejichž uživatelé nemají možnost ovlivnit jejich parametry. Klasicky jde především o stavby veřejného významu, jako jsou školy, nemocnice, bytové domy, úřady a podobně.

Které stavby se zapisují do katastru nemovitostí?

I chatku, ke které není třeba stavební povolení, bude zřejmě třeba zapsat do katastru nemovitostí. V katastru se neevidují drobné stavby. V případě stavby na zahradě sem spadá stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, s jedním nadzemním podlažím, zastavěnou plochou do 16 m2 a výškou do 4,5 m (může to být například veranda, zimní zahrada apod.). Samozřejmě se nezapisuje to, co není budovou. Katastr tedy neeviduje pergoly, bazény ani podobné stavby. Chatku pro hosty však již bude třeba do katastru nechat zapsat.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: fullname: fname: phone: