0 k porovnání

Chystáte se postavit rodinný dům? Neudělejte chybu hned na začátku a pečlivě prostudujte územní plán

29.10.2019 - Každá stavba musí být řádně umístěna. Účelem rozhodnutí o umístění stavby je, aby stavební úřad zjistil, zda je stavba umísťována v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, a zda stavebník informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb o svém stavebním záměru.

I když se pro některé jednoduché stavby územní rozhodnutí ani územní souhlas nevydává, musí stavební úřad zkontrolovat, zda je návrh stavby v souladu s územně plánovací informací.

Územní plán
Území, v němž se pohybujeme, nelze zastavovat podle přání jakéhokoli majitele pozemku. K tomu slouží příslušné koncepce rozvoje území. Základní koncepci rozvoje území obce, jeho plošného a prostorového uspořádání, včetně vymezení zastavitelných ploch, obsahuje územní plán. Zpracovává se pro celé území obce a člení plochy podle stávajícího i budoucího způsobu využití. Z něj mohou zájemci pro výstavbu zjistit, zda se jejich záměr potkává s územním plánem, nebo zda jejich plánovaná stavba není s plánem v souladu. Pokud není, první, o co by musel požádat, je změna územního plánu.

Regulační plán
Regulační plán je svým rozsahem užším dokumentem, než územní plán. Obvykle se dotýká užší vymezené plochy, pro kterou stanoví podrobné podmínky využití pozemků, umístění a prostorové uspořádání staveb. V řešené ploše je závazným dokumentem pro územní rozhodování a nahrazuje územní rozhodnutí.

Území, řešená regulačními plány, nevytvářejí dostatečný prostor pro ty stavebníky, kteří hledají originální a jedinečná řešení. Nemohou zde uplatnit své představy, ani co se týká umístění stavby, ani pro její hmotové a tvarové uspořádání. Pokud tedy stavebník hledá individualitu, je třeba zvolit pozemek, pro který není zpracován závazný regulační plán, ale pouze plán územní.

Umístění stavby není povolení
Umístění stavby znamená, že je vymezen stavební pozemek, na který bude umístěna stavba. Je třeba určit druh stavby a její účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozhodnutí o umístění stavby obsahuje i další náležitosti související s tím, o jakou stavbu se jedná. Jiné podmínky bude mít umístění stavby v případě běžného rodinného domku, jiné, pokud se jedná například o administrativní budovu či obchodní dům.

Konkrétní rozpracování požadavků na rozhodnutí o umístění stavby a jeho náležitosti obsahuje § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Návrh může být zamítnut
Není-li záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, zejména s charakterem území, s požadavkem na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, či s obecnými požadavky na využívání území a dalšími (například ochrana přírody, požární ochrana, památková péče apod.), může stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnout. Proto je třeba ještě před nákupem pozemku pro stavbu zvážit, zda vůbec bude moci být stavba realizována a vše si zjistit u příslušného stavebního úřadu.

Územní souhlas není třeba pro některé menší stavby. Jsou to například reklamní tabule, stožáry pro vlajky, zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě, signální věže, bleskosvody, informativní značky na pozemních komunikacích apod. Podrobně je specifikuje § 79 odst. 3 Stavebního zákona.

Jindra Svitáková

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
fname: phone: