0 k porovnání

Chcete koupit pole? Jak na to

 

Plánujete-li koupit ornou půdu, je třeba rozmyslet se, za jakým účelem ji kupujete. Zda jste zemědělec a plánujete na půdě hospodařit, nebo zda jste investor a kupujete ji jako investici do budoucna. Podle toho je nutné i vyhledat pozemek, který bude pro vaše plány vhodný.

Pokud kupující nezná konkrétní kraj, v němž plánuje pozemek koupit, je vhodné spojit se s realitním makléřem, který má v této oblasti zkušenosti a vyzná se v daném regionu. Nejprve vyhledá informace o pozemku v katastru nemovitostí dle listu vlastnictví a další údaje vyčte z katastrální mapy.

Jsou to především informace o poloze, tvaru a orientaci pozemku. Důležité je znát celkovou rozlohu pozemku, způsob využití území a případná omezení vyplývající z věcných břemen. Z mapy lze také zjistit, jak vypadají sousední parcely, kdo je vlastní a zaměřit si hranice, které poslouží k lepší orientaci při prohlídce v terénu. Zakreslení významných orientačních bodů, jako jsou vodní toky, silnice, sloup elektrického vedení a podobně, pomůže při reálné obhlídce, právě tak jako fotomapa, kterou lze vytisknout na některých mapových portálech.

Vzhled a kvalita pozemku rozhodují o jeho využití
Každý pozemek má svou jedinečnou polohu, tvar a orientaci ke světovým stranám. To také určuje charakter pozemku z hlediska oslunění, teplotních poměrů, srážek, větrného působení a mikroklimatu. Pro jiné účely se hodí například rovinatý pozemek v Polabské nížině, stráň na jižní Moravě, nebo pole na Vysočině.

O úrodnosti rozhodují vlastnosti půdy. Proto je dobré přizvat si k prohlídce pozemku odborníka, který je schopen podle barvy půdy a její struktury a tvrdosti určit, co bude na daném pozemku výhodné pěstovat. Je také možné nechat si udělat rozbor půdy, který provádí například Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

Důležitá pro celý ekosystém pozemku je voda. Nejlépe je přímo za většího deště na pozemku pozorovat, kde se voda zachytává, kolik vody je schopna půda pojmout a kudy ostatní voda odtéká. Na místě lze také zjistit, zda byl pozemek v minulosti odvodněn melioračním systémem, který může, ale také nemusí být plně zmapován.

Přístupnost a inženýrské sítě je třeba vzít v úvahu
Pozemek by měl být pro účely zemědělského využití dobře přístupný. Je třeba zjistit, zda je přístup z veřejné komunikace, nebo zda je cesta soukromá a jaké právo průjezdu má dosavadní majitel pozemku garantované.

Mikroklima pozemku může ovlivnit i okolí. Sousedící les či vodní tok přispějí k dobrému mikroklimatu, vedlejší neudržovaná louka může naopak pěstování některých plodin ztížit, například nálety plevelu apod. Také inženýrské sítě vedoucí přes pozemek je nutné vzít v úvahu při plánech na zemědělské využití určitých plodin. Pozor na ochranná pásma, v nichž může být využití pozemku omezeno.

Dosavadní způsob využití pozemku je důležitý
Před koupí orné půdy je dobré získat kontakt na zemědělce, který na pozemku dosud hospodaří. Ne vždy to musí být vlastník. Často jsou pole pronajata na základě pachtovní smlouvy. Ta řeší veškeré základní otázky, jako kterákoli jiná nájemní smlouva – tj. především konkrétní podmínky, výpovědní lhůty, předkupní právo apod. V pachtovní smlouvě bývá také ošetřena povinnost zachovat kvalitu půdy, použití pesticidů, insekticidů, způsob hnojení a další podrobnosti o údržbě půdy a zachování její kvality. Proto je dobré osobní setkání se zemědělcem, s nímž je třeba probrat mj. otázky pokračujícího pachtu nebo fakt, že po koupi plánujete pozemek využívat sami.

Pozemek patří k nemovitostem, které mají svoji hodnotu. Ta se však mění podle toho, jak se na pozemku hospodaří a jak se s jeho potenciálem nakládá. Kvalitní hospodaření vede ke zlepšování půdní struktury, většímu zadržování vody, k tvorbě kvalitní humusové vrstvy, a tím ke zvyšování její úrodnosti – a tím pádem také její hodnoty.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
email: