0 k porovnání

Blíží se nové kotlíkové dotace. Ušetřit bude možné až 95 % pořizovacích nákladů

 

V rámci nové etapy programu Nová zelená úsporám mohou žádat domácnosti o výměnu zastaralého kotle za nový. Nízkopříjmové domácnosti si však mohou počkat na kotlíkové dotace, které budou vypisovat kraje počátkem roku 2022. Tyto výzvy mohou pokrýt až 95 % nákladů na pořízení nového tepelného zdroje.

Kdo může žádat
Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijících ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem. Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky. Nemusejí tedy dokládat příjmy a mohou automaticky žádat o kotlíkové dotace s 95% dotací.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Kotlíkovou dotaci lze získat i na chatu – resp. trvale obývaný rekreační objekt, který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele.

Na co je možné získat podporu
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Výše podpory na plynový kondenzační kotel minimálně energetické třídy A to bude 100 000 Kč na elektrická a plynová tepelná čerpadla min. energetické třídy A+ a na kotel na biomasu stejné třídy je to 130 000 Kč. Na výměnu plynového kotle není možné kotlíkovou dotaci čerpat.

Co je třeba doložit k žádosti a co po výměně kotle
Žádosti bude možné podávat na krajských úřadech od počátku roku 2022. K žádosti je mimo formuláře třeba doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla (žadatel prokáže, že původní zdroj splňoval třídu kotle vhodnou k výměně), doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a na komínové těleso.

Po výměně starého kotle je třeba předložit úřadu fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepladoklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou, protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle a účetní doklady (faktury a bankovní výpisy nebo jiné doklady potvrzující zaplacení kotle i prací s výměnou souvisejících). Do výdajů je možné zahrnout pořízení nového topidla, náklady na jeho instalaci a stavební práce, výdaje za novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu nebo nezbytné zkoušky, měření a zpracování dokumentace.

Pro bližší informace je dobré sledovat webové stránky www.kotlikydotace.cz. V případě odborných dotazů se lze také obrátit e-mailem na Státní fond životního prostředí (dotazy@sfzp.cz), zavolat na zelenou linku 800 260 500, nebo navštívit příslušné pracoviště krajského úřadu.

Autor článku: Radek Koch
Radek Koch
Profil
Hlídací pes
Nastavte si zdarma hlídacího psa
*
lname: fname: